Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Właścicieli na terenie Bytomia
i okolic chciałaby przedstawić Państwu propozycję rozpoczęcia współpracy poprzez powierzenie nam zarządu nieruchomością wspólną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest jedną z największych spółdzielni na terenie Bytomia prowadząca swoją działalność od 01.10.1991 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy pod NR KRS 0000178126).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest jednym z najbardziej doświadczonych zarządców nieruchomości mieszkaniowych na terenie Bytomia, prowadzącym z powodzeniem zasób mieszkaniowy o łącznej powierzchni ponad 260 tys. m2.

Spółdzielnia zatrudnia wykwalifikowany zespół pracowników, posiadających wymagane prawem licencję państwowe (potwierdzone członkostwem w organizacjach zawodowych), uprawnienia budowlane
i księgowe poparte długoletnią wiedzą praktyczną, co gwarantuje profesjonalizm i wiarygodność poczynań zarządczych. Bezpieczeństwo i stabilizację w działaniu naszej firmy docenicie Państwo już po pierwszych miesiącach współpracy.

Zarządzanie wspólnotami opieramy na ścisłej współpracy z zarządem wraz z którym realizujemy poszczególne etapy zadań wynikających z planu gospodarczego, których propozycję w postaci ofert o wykonawstwo jednorazowe lub świadczenie usług ciągłych przedstawimy zarządowi, który wybiera wariant uznany przez siebie za korzystniejszy.

Wspólnotom Mieszkaniowym oferujemy kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami oparte na trzech filarach świadczonych usług.

 

1. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku:

 • zapewnienie całodobowej gotowości pogotowania awaryjnego (24/7),
 • administracja Wspólnoty na tym samym osiedlu,
 • dyspozycyjność personelu obsługującego Wspólnoty mieszkaniowe w godzinach pracy Spółdzielni,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie w wymaganiami prawa budowlanego,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • sprawowanie profesjonalnego nadzoru nad wykonywanymi pracami,
 • weryfikowanie kosztorysów,
 • pozyskiwanie kredytów w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • Organizowanie otwartych konkursów ofert na przeprowadzane remonty – wyboru ofert dokonują Przedstawiciele Wspólnoty.

2. Formalno – prawna eksploatacja nieruchomości:

 • opracowanie i aktualizację przez Zarządcę kluczowych dokumentów regulujących funkcjonowanie Wspólnoty/Zarządu (NIP, REGON, rachunek bankowy),
 • wykonywanie wszelkich obowiązków nałożonych na wspólnotę mieszkaniową przez ustawę o własności lokali oraz inne akty prawne, w tym rozporządzenia,
 • zawieranie umów na dostawę mediów dla nieruchomości oraz innych usług,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków
  i wywozu śmieci,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokalu i najemców w lokalach wyodrębnionych,
 • utrzymanie w należyty porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów,
 • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych,
 • wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych w umowie,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądem i poza sądami,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa – w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

3. Optymalizacja finansowo – księgowa wspólnoty mieszkaniowej:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzanie rzetelnych rozliczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych
 • Członkowie wspólnot posiadają dostęp do wszystkich dokumentów księgowych

Ofertę świadczonych usług można poszerzyć o możliwość podglądu kont Właścicieli przez serwis internetowy oraz szereg innych usług usprawniających działalność Wspólnoty.

Zarządzanie wspólnotami opieramy na ścisłej współpracy z zarządem wraz z którym realizujemy poszczególne etapy zadań wynikających z planu gospodarczego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” posiada aktualną umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług oraz wykwalifikowany zespół pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia, który pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie świadczonych usług.

Mając na uwadze najwyższe dobro dla gospodarowania Państwa majątkiem SM „Miechowice” chciałaby zapewnić, że dołoży wszelkich starań, aby nie uznali Państwo decyzji o Współpracy z nami za chybioną.

Mamy nadzieję na możliwość zaprezentowania swojej oferty w bezpośrednim kontakcie.

Zapraszamy do naszej siedziby, aby rozpoznać potencjał jaki tkwi w Państwa obiektach.