Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

dot. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM Miechowice w Bytomiu za 2019r.

dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM Miechowice w Bytomiu z działalności w roku 2019

dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM Miechowice za 2019r.

dot. podziału zysku netto za 2019 rok

dot. udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Prezes Zarządu mgr Joannie Koch-Kubas

dot. udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zastępcy Prezes Zarządu mgr Janowi Jeziorowskiemu

dot. udzielenia absolutorium za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zastępcy Prezes Zarządu-Głównej Księgowej mgr Annie Niewiadomskiej

dot. przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności SM Miechowice w Bytomiu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

dot. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej SM Miechowice w Bytomiu w zakresie termomodernizacji budynków

dot. zatwierdzenia kierunków rozwoju w zakrese prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej przez SM Miechowice w Bytomiu

dot. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej SM Miechowice w Bytomiu w zakresie windykacji należności

dot. wyboru Delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

dot. zbycia w odrębną własność lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy

dot. zbycia prawa użytkowania wieczystego działki na rzecz dotychczasowych dzierżawców