Ogłoszenie

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92  poz. 880 z późn. zmianami ) Art. 83 ust. 4  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Miechowice’’ zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na Działce  Nr 188/17                  przy  ul. Felińskiego ,,Lasek’’.

W świetle powyższego prosimy,  w terminie do dnia 26.03.2023 r.   o pisemne zgłaszanie uwag,
w przedmiocie sprawy.